Dades de creació dels pobles jurisdiccionals del Priorat

 Dades de creació dels pobles jurisdiccionals del Priorat

  Una vegada els cartoixans assentats a la  seu definitiva per la vallada, que fóra nomenada de Scala Dei, i després d'un examen exhaustiu per les terres circumdants, escolliren els llocs més adients on assentar-hi uns pobladors, per tal d'aixecar uns nuclis que romandrien per sempre baix el seu vassallatge i jurisdicció. Als nouvinguts els facilitaren terres per la seva explotació amb uns condicionaments feixucs, dels quals tots en treien un profit distint. Però l'enorme hisenda a l'entorn del monestir quedà baix el seu domini, puix tots els nuclis creats restaren distanciats i allunyats amb certa prudència.

   Especificarem literalment les dades escrites que ens apareixen:

   ·Poboleda: Una carta de donació; amb la qual lo Rey Ildefons dóna la granja de Poboleda a fra Ramon de Vallbona, et nocÿs suis portabus, et futuris, ab tots sos drets, e, pertinences, e, ab los termes a ella inserts; dat en la ciutat de Huesca Regne de Aragó 1171. ay dos tresllats.

  · Porrera: Item. Una altra donació feta per lo dit Rey Ildefons a Pere de Déu; ab que li dóna la partida nomenada de St. Marcell y la Vall de Porrera ab les menes de  argent; pera que poble y pose habitadors en la dita Vila, ab retenció de dues parts de tot lo que eixirà; fetes en Lleyda; tests. per Parietibus not. a 2 decbre.1180.

 · Scala Dei: Pº. Una carta en pergamí ab la qual  lo Illustrissim Señor a Asparago Barca Archebisbe de Tarragona ab Voluntat y concentiment del Iltre. Capitol y dóna les Dècimes y Primícies del Priorat (per primera vegada nomenen el Priorat) al Monestir de Scala Dei, ab pactes edificantse alguna Vila en dit Priorat, concedis lo Convent Las Primícias al Rector. Tambe concedí la Presentació, o, dret de presentar los Rectors de la Iglésia del Priorat dat &ª. en Tarragona a 5 del Idus de Maig 1218; y a dos tresllats autentichs.  (Amb aquesta atorgació, s'accepta el que hi anava inclós Bellmunt dins el:  dóna les Dècimes i Primìcies del Priorat al Monestir de Scala Dei)

 · Gratallops: P. Un saquet en que hi ha una carta de la població de Gratallops, amb que lo Convent de Scala Dei stableix y dóna a certs homes lo lloc y terme de Gratallops, amb certs pactes i condicions; testes. per Ramon Pereixens Vicari de la Morera mensis februarÿ 1258.

 · Gratallops:- Item altre plech; en lo qual hi ha una carta en pergamí en la qual lo Prior y convent, estableix pati per fer un molí amb peixera, sèquia y demés espais necessaris en la Horta de Gratallops a Arnau Sarrascers, ab tal que respongués al mo.ir entre delme y cens un cafís de forment y ab fadiga de 10 dies; acts. 4 chals, Junÿ 1261.

  · Torroja: Stabliment. Una carta de població de la Granja de Torroja feta per lo monir. a 30 pobladors ab certes condicions, 9 non. Julÿ 1261.

 - Torroja: Ytem altre acta de stabliment del mateix lloch de Torroja fet per lo mo.ir a vint pobladors a la dècima y a la undècima, 8 idus Februari 1278.

  · Porrera:  Una carta de venda que fa lo Prior y Convent de Sant Vicent de Garraf,  al Prior y Convent de Scala Dei del lloch y terme de Porrera ab tos sos drets ,e, pertinences, per 1.300 morabatins alfonsins (moneda d'or dels musulmans); tests. per Jaume de Portu notari de Barcelona pridie nones Aprillis 1263.

 · Montalt: Pº. lo stabliment de dit lloc fet per lo moir. a certs habitants en aquell ab les condicions en ell contingudes; Lo qual está continuat en lo registre antich cubert de Vermell fol.III. Acts. 4 idibus novembris 1268.

· Morera, la: Una donació feta dels Llochs de la Morera per Albert de Castellvell senyor de Ciurana a Arnau Salfores y sa muller; tests. per Arnau escrivà de Ciurana 6. idus, septembris 1170.

  · Morera, la: Una copia privada de una donació atorgada per la Reyna Dona Sançia a Ramon Ubach de la dominatura que dita Reyna tenia en lo lloch de la Morera; tests. per Ximenes Cortés criat de la Reyna 3. idus. Januanÿ 1193.

  · Morera, la: Item una donació feta per lo Rey en Jaume al mo.ir de Scala Dei de la Vila de la Morera, y dels masos den Ermengol y den Gavaldà ab tot lo dret pertanyent al dit Rey; dats. A Ilerda nones octubris 1218. 

 · Poboleda: Item una carta de stabliment en lo lloch de Poboleda,  ab sos termes a quatre homens ab certes condicions, e, estencions; test. per Arnaldo subsidiaria 6. chals. maÿ 1180;  Assi falte la donació que feu lo Rey Ildefonso als primers Cartoixos que fundaren Scala Dei de la dita granja y termens del Priorat; Una carta de stabliment que fa lo Prior ...  a certs homens...  idus augusti 1261;  Item altra carta de població...  a deu pobladors ab totes ses confrontacions y termens ab cert cens...  6. chals. Aprillis 1270.

· Vilella Alta, la: Per un acte de stabliment de la Granja y terme de la Vilella  Alta  fet

per Scala Dei a onze pobladors. Rebut en poder del Rt. Arnau Silva Rector de la Morera als 3 de nohembre 1288.  2

  Aquest fou el domini i jurisdicció que va exercir sempre la Cartoixa sobre els territoris esmentats, que inicialment va nomenar el Priorat, com  altres llocs per on s'establí, en els quals fou adquirint terres i concessions, ampliades per tot el territori català,  la qual cosa opurtunament esmentarem.